خدمات ساختمانی پایتخت

مدیریت پیمانکاری

۶ آبان ۱۳۹۶
223 1 - واگذاری مدیریت پیمانکاری

واگذاری مدیریت پیمانکاری

امضای توافق نامه واگذاری مدیریت پیمانکاری برخی طرح های بندر چابهار به هندی ها در سفر وزیر کشتیرانی این کشور به تهران، واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. برخی […]